Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (27701 do 27750 z 28551) Rok wydania
Rozdział: Zasady ewidencji księgowej i wyceny towarów / Piotr Szczypa. - // W: Rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2016 2016
Rozdział: Zasady ewidencji księgowej i wyceny wartości niematerialnych i prawnych / Małgorzata Cieciura. - // W: Rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2016 2016
Rozdział: Zasady ewidencji księgowej wyniku finansowego / Hanna Czaja-Cieszyńska. - // W: Rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2016 2016
Rozdział: Zasady ewidencji księgowej wyniku finansowego / Hanna Czaja-Cieszyńska. - // W: Rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.)... - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa : CeDeWu, 2021 2021
Rozdział: Zasady finansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminy / Katarzyna Święch-Kujawska. - // W: Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny / redakcja naukowa Katarzyna Święch-Kujawska ; [aut. Anna Antczak, Wioleta Baranowska-Zając, Wojciech Bożek, Dawid Czesyk, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Przemysław Kledzik, Ewa Koniuszewska, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Radosław Mikołajczyk, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Adrianna Ogonowska, Sebastian Płachecki, Katarzyna Święch-Kujawska, Łukasz Wysocki]. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2017 2017
Artykuł: Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej / Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch-Kujawska. // Acta Iuris Stetinensis. 2016, nr 4 (16), s.5-26 DOI: 10.18276/ais.2016.16-01 2016
Artykuł: Zasady i przesłanki stosowania z urzędu ulg w zapłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu terytorialnego / Zbigniew Ofiarski. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2015, nr 404, s.204-218 DOI: 10.15611/pn.2015.404.14 2015
Rozdział: Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami : analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin / Małgorzata Ofiarska. - // W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014 2014
Artykuł: Zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla gmin i powiatów na budowę i remonty dróg lokalnych w ramach programów wieloletnich : Principles and procedure of granting specific-purpose grants to communes and districts for construction and renovation of local roads under long-term programmes / Małgorzata Ofiarska. // Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2019, nr 1, s.86-103 DOI: 10.34616/kpf.2019.1.86.103 2019
Książka: Zasady inwentaryzacji : teoria i dobre praktyki / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz, Przemysław Mućko.. - Stan prawny na 15 listopada 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018 2018
Rozdział: Zasady legislacji a zasady techniki legislacyjnej / Andrzej Bałaban. - // W: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji / redakcja naukowa Maciej Kłodawski, Alicja Witorska, Mariusz Lachowski.. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu, 2016 2016
Artykuł: Zasady nakładania kar pieniężnych na „podmioty krajowe” przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny : Principles of imposing fines on "domestic entities" by the Bank Guarantee Fund / Zbigniew Ofiarski. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 2021, nr 4 (874), s.17-25 DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.3 2021
Artykuł: Zasady nakładania kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego na członków zarządów banków / Zbigniew Ofiarski. // Monitor Prawa Bankowego. 2020, nr 7-8, s.64-77 2020
Rozdział: Zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i ich ewolucja / Katarzyna Święch. - // W: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej : międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe : Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego : Łódź, 5-6 czerwca 2012 r / red. naukowa Ireneusz Mirek i Tomasz Nowak.. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 2013
Rozdział: Zasady opracowania prac licencjackich i magisterskich / Marek, Kunasz, Patrycja Zwiech. - // W: Współczesne problemy kadrowe : przewodnik do studiowania przedmiotów i pisania prac dyplomowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Jareckiego. - Szczecin : Economicus, 2013 2013
Rozdział: Zasady organizacji lekcji w terenie i imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży / Zbigniew Głąbiński. - // W: Jak organizować turystykę na nadmorskich obszarach Natura 2000 : wykorzystanie potencjału turystycznego regionu w edukacji środowiskowej : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Głąbińskiego. - Szczecin : Soft Vision, 2014 2014
Rozdział: Zasady orzekania / Karolina Ziemianin. - // W: Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym / redakcja naukowa Maciej Rzewuski ; autorzy: Jacek Barczewski, Arkadiusz Bieliński, Joanna May, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Karolina Ziemianin... - Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021 2021
Artykuł: Zasady polityki Unii Europejskiej w walce z międzynarodowym terroryzmem / Luiza Wojnicz. // Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. 2013, nr 37, s.176-194 2013
Rozdział: Zasady ponoszenia kosztów przywrócenia, zmiany stanu oraz przełożenia urządzenia typu liniowego w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnej w aglomeracji polegającej na budowie lub przebudowie drogi / Przemysław Kledzik. - // W: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018 2018
Rozdział: Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej / Przemysław Zdyb. - // W: Obywatel - państwo - społeczność międzynarodowa / redaktorzy: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014 2014
Rozdział: Zasady postępowania dla ratowników WOPR z przypadku ekspozycji na krew lub inny płyn ustrojowy / Ewa Zielński, Przemysław Paciorek, Joanna Wieczorek, Tomasz Zalewski, Jerzy Telak, Barbara Boniek, Krystyna Nowacka. - // W: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego : wybrane problemy / pod red. Barbary Boniek i Przemysława Paciorka.. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2013 2013
Książka: Zasady postępowania egzekucyjnego a standardy wykonywania zawodu komornika sądowego / Aleksandra Monarcha-Matlak, Dominika Skoczylas. - Sopot : Currenda, 2021 2021
Artykuł: Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji a zasada proporcjonalności / Radosław Ulanowski, Jan Uniejewski. // Acta Iuris Stetinensis. 2014, nr 5, s.279-298 2014
Artykuł: Zasady postępowania Kościoła katolickiego w Polsce w przypadkach oskarżeń duchownych o wykorzystywanie seksualne osób małoletnich / Dariusz Mazurkiewicz. // Przegląd Prawa Wyznaniowego. 2018, t.10, s.95-106 2018
Książka: Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji / redakcja Damian Gil, Ewa Kruk.. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016 2016
Rozdział: Zasady prawa : źródła prawa i źródła nieporozumienia / Olgierd Bogucki, Agnieszka Choduń. - // W: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod redakcją Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2013 2013
Rozdział: Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa / Olgierd Bogucki, Maciej Zieliński. - // W: System prawa karnego procesowego / red. nauk. Paweł Wiliński.. - Warszawa : LexisNexis Polska, cop, 2014 2014
Rozdział: Zasady prezentacji i ujawniania informacji w bilansie / Waldemar Gos. - // W: Sprawozdania finansowe i ich analiza / Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2015 2015
Rozdział: Zasady prezentacji i ujawniania informacji w rachunku zysków i strat / Piotr Waśniewski. - // W: Sprawozdania finansowe i ich analiza / Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2015 2015
Rozdział: Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania w Kodeksie postępowania administracyjnego / Przemysław Zdyb. - // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługocki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020 2020
Książka: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych / red. nauk. Kazimiera Winiarska.. - Uwzględniono zm. w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie z dniem 25 sierpnia 2014 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014 2014
Książka: Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania / Piotr Szczypa.. - Wyd. 4 popr. i uaktual. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014 2014
Książka: Zasady rachunkowości : teoria, regulacje prawne, dobre praktyki / Waldemar Gos. - Warszawa : Wydawnictwo "CeDeWu", 2020 2020
Rozdział: Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego / Olgierd Bogucki, Agnieszka Choduń. - // W: Demokratyczne państwo prawa : zagadnienia wybrane / red. nauk. Maciej Aleksandrowicz, Adam Jamróz, Lech Jamróz.. - Białystok : "Temida 2", 2014 2014
Artykuł: Zasady udzielania premii kompensacyjnych : zagadnienia materialnoprawne i proceduralne = Principles of granting compensation bonuses : substantive, legal and procedural issues / Małgorzata Ofiarska. // Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 2021, t. 9 nr 3, s.9-31 2021
Artykuł: Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym dróg publicznych oraz naliczania związanych z tym opłat i kar pieniężnych : po zmianach wprowadzonych ustawą krajobrazową / Przemysław Kledzik. // Administracja : teoria dydaktyka, praktyka. 2016, nr 2 (43), s.100-127 2016
Rozdział: Zasady ustrojowe samorządu terytorialnego w praktyce / Janusz Sługocki. - // W: Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin / redakcja naukowa Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka ; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie... - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018 2018
Rozdział: Zasady użycia wojsk obrony przeciwlotniczej w działaniach bojowych w latach 1945-1989 / Jan Pilżys. - // W: Studia artyleryjskie. T. 5 / pod red. Mirosława Giętkowskiego.. - Bydgosz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2014 2014
Książka: Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo / redakcja naukowa Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, Artur Krakała.. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018 2018
Artykuł: Zasady wymiaru i poboru oraz przeznaczenie opłat portowych : Principles of determining and collecting and the usage of port charges / Zbigniew Ofiarski. // Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2019, nr 1, s.23-41 DOI: 10.34616/kpf.2019.1.23.41 2019
Artykuł: Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji / Marian Gołębiowski. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2015, nr 39 T.1, s.35-44 DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-03 2015
Artykuł: Zasięg nasuwu i wysokość spiętrzeń lodowych w świetle blizn lodowych na drzewach w strefie brzegowej Zalewu Szczecińskiego / Józef Piotr Girjatowicz. // Inżynieria Morska i Geotechnika. 2017, r. 38 nr 6, s.281-289 2017
Artykuł: Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim / Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz. // Ekonomiczne Problemy Usług.. 2015, nr 116, s.332-341 2015
Rozdział: Zaskakująca diagnoza sprawozdania finansowego / Przemysław Mućko. - // W: Studia przypadków z analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia / redakcja naukowa: Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Szczecin : Economicus, 2015 2015
Rozdział: Zasobi zabezpečennâ kogezïï v anglo-ukraïns'kih perekladah naukovih tekstïv / Oksana Kondrat'èva, Irina Šahnovs'ka. - // W: Fahovij ta hudožnìj pereklad : terìâ, metodologìâ, praktika : zbirnìk naukovih prac' / za zag. red. A.G.Gudmanâna, S.I.Sidorenka.. - Kìïv : Agrar Medìâ Grup, 2016 2016
Rozdział: Zasoby archeologiczne / Agnieszka Matuszewska. - // W: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy - 25 lat : historia, przyroda, turystyka, edukacja / praca zbiorowa pod redakcją Wandy Bacieczko.. - Gorzów Wielkopolski ; Zielona Góra : Vega Studio, 2017 2017
Rozdział: Zasoby energetyczne Pomorza Zachodniego / Małgorzata Świątek. - // W: Perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim / red. nauk. Małgorzata Świątek, Anna Cedro. - Szczecin : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ; Uniwersytet Szczeciński, 2019 2019
Rozdział: Zasoby językowe określające osobowość postaci fikcyjnej a ich przeniesienie do innych kontekstów kulturowych / Angelo Sollano. - // W: Postać w kulturze wizualnej. T. 5, Postacie, światy, fikcje / redakcja Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska.. - Olsztyn : Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2019 2019
Artykuł: Zasoby ludzkie na unijnym rynku pracy w świetle założeń Strategii Europa 2020 / Ewa Mazur-Wierzbicka. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. 2016, Vol. 50 nr 3, s.141-150 DOI: 10.17951/h.2016.50.3.141 2016
Artykuł: Zasoby ludzkie w sferze badań i rozwoju w krajach europejskich / Monika Rozkrut. // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. 2013, nr 12, s.70-79 2013