Kategoryzacja nauki

Poniżej znajduje się wykaz kilku rodzajów klasyfikacji używanych w polskiej nauce.

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z 20 września 2018 r.
Nr Dziedzina nauki/sztuki Dyscyplina naukowa/artystyczna
1.1 Dziedzina nauk humanistycznych archeologia
1.2 Dziedzina nauk humanistycznych filozofia
1.3 Dziedzina nauk humanistycznych historia
1.4 Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo
1.5 Dziedzina nauk humanistycznych literaturoznawstwo
1.6 Dziedzina nauk humanistycznych nauki o kulturze i religii
1.7 Dziedzina nauk humanistycznych nauki o sztuce
2.1 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych architektura i urbanistyka
2.2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria biomedyczna
2.5 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria chemiczna
2.6 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria lądowa i transport
2.7 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria materiałowa
2.8 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria mechaniczna
2.9 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki farmaceutyczne
3.2 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne
3.3 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki o kulturze fizycznej
3.4 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki o zdrowiu
4.1 Dziedzina nauk rolniczych nauki leśne
4.2 Dziedzina nauk rolniczych rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Dziedzina nauk rolniczych technologia żywności i żywienia
4.4 Dziedzina nauk rolniczych weterynaria
4.5 Dziedzina nauk rolniczych zootechnika i rybactwo
5.1 Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse
5.10 Dziedzina nauk społecznych prawo kanoniczne
5.11 Dziedzina nauk społecznych psychologia
5.2 Dziedzina nauk społecznych geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.3 Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie
5.4 Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i mediach
5.5 Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji
5.6 Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości
5.7 Dziedzina nauk społecznych nauki prawne
5.8 Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne
5.9 Dziedzina nauk społecznych pedagogika
6.1 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych astronomia
6.2 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka
6.3 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka
6.4 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne
6.5 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne
6.6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne
6.7 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki o Ziemi i środowisku
7.0 Dziedzina nauk teologicznych nauki teologiczne
8.1 Dziedzina sztuki sztuki filmowe i teatralne
8.2 Dziedzina sztuki sztuki muzyczne
8.3 Dziedzina sztuki sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
a Nieklasyfikowane do oceny ministerialnej Nieklasyfikowane do oceny ministerialnej
b Nieokreślona Nieokreślona
c Publikacja nie spełnia wymogów formalnych Publikacja nie spełnia wymogów formalnych
d Niespełnione warunki zatrudnienia Niespełnione warunki zatrudnienia
Wykaz oparty jest na klasyfikacji OECD opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Kod Nazwa
Nauki przyrodnicze
Matematyka
1.1.a Matematyka czysta, matematyka stosowana
1.1.b Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Nauki o komputerach i informatyka
1.2.a Nauka o komputerach, informatyka i bioinformatyka (opracowywanie sprzętu komputerowego należy do 2.2, aspekty społeczne należą do 5.8)
Nauki fizyczne
1.3.a Fizyka atomowa, molekularna i chemiczna (fizyka atomu i cząsteczki, w tym fizyka zderzeń, interakcje z promieniowaniem; rezonans magnetyczny; efekt Moessbauera)
1.3.b Fizyka materii skondensowanej (w tym dawniejsza fizyka stanów stałych, nadprzewodnictwo)
1.3.c Fizyka cząstek elementarnych i pól
1.3.d Fizyka jądrowa
1.3.e Fizyka płynów i plazmy (w tym fizyka powierzchni)
1.3.f Optyka (w tym optyka laserowa i optyka kwantowa), akustyka
1.3.g Astronomia (w tym astrofizyka, nauka o kosmosie)
Nauki chemiczne
1.4.a Chemia organiczna
1.4.b Chemia nieorganiczna i jądrowa
1.4.c Chemia fizyczna, nauka o polimerach, elektrochemia (ogniwa suche, baterie i akumulatory, ogniwa paliwowe, korozja metali, elektroliza)
1.4.d Chemia koloidalna
1.4.e Chemia analityczna
Nauki o ziemi i o środowisku
1.5.a Geonauki multidyscyplinarne
1.5.b Mineralogia
1.5.c Paleontologia
1.5.d Geochemia i geofizyka
1.5.e Geografia fizyczna
1.5.f Geologia
1.5.g Wulkanologia
1.5.h Nauki o środowisku (aspekty społeczne należą do 5.7)
1.5.i Meteorologia i nauki o atmosferze
1.5.j Badania klimatyczne
1.5.k Oceanografia, hydrologia, zasoby wodne
Nauki biologiczne (nauki medyczne należą do 3., a rolnicze do 4.)
1.6.a Biologia komórkowa, mikrobiologia
1.6.b Wirusologia
1.6.c Biochemia i biologia molekularna
1.6.d Metody badań biochemicznych
1.6.e Mykologia
1.6.f Biofizyka
1.6.g Genetyka i dziedziczenie (genetyka medyczna należy do 3)
1.6.h Biologia reprodukcyjna (aspekty medyczne należą do 3)
1.6.i Biologia rozwojowa
1.6.j Roślinoznawstwo, botanika
1.6.k Zoologia, ornitologia, entomologia, biologia behawioralna
1.6.l Biologia morska, biologia słodkowodna, limnologia
1.6.m Ekologia
1.6.n Zachowanie bioróżnorodności
1.6.o Biologia (teoretyczna, matematyczna, termiczna, kriobiologia, rytm biologiczny), biologia ewolucyjna
1.6.p Inne problemy biologii
1.7 Inne nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne
Inżynieria lądowa
2.1.a Inżynieria lądowa
2.1.b Inżynieria architektury
2.1.c Inżynieria budowlana, inżynieria miejska i strukturalna
2.1.d Inżynieria transportu
Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna
2.2.a Elektrotechnika i elektronika
2.2.b Robotyka i automatyka
2.2.c Systemy automatyzacji i kontroli
2.2.d Inżynieria i systemy łączności
2.2.e Telekomunikacja
2.2.f Sprzęt komputerowy i architektura komputerów
Inżynieria mechaniczna
2.3.a Inżynieria mechaniczna
2.3.b Mechanika stosowana
2.3.c Termodynamika
2.3.d Inżynieria lotnicza i kosmiczna
2.3.e Inżynieria jądrowa (fizyka nuklearna należy do 1.3)
2.3.f Inżynieria dźwięku, analiza niezawodności
Inżynieria chemiczna
2.4.a Inżynieria chemiczna (roślin, produktów)
2.4.b Inżynieria procesów chemicznych
Inżynieria materiałowa
2.5.a Inżynieria materiałowa
2.5.b Ceramika
2.5.c Powłoki i warstwy
2.5.d Kompozyty (w tym laminaty, tworzywa sztuczne wzmocnione, cermety, tkaniny z łączonych włókien naturalnych i sztucznych; kompozyty napełniane)
2.5.e Papier i drewno
2.5.f Tekstylia, w tym syntetyczne barwniki, farby, włókna (nanomateriały należą do 2.10; biomateriały należą do 2.9)
Inżynieria medyczna
2.6.a Inżynieria medyczna
2.6.b Medyczna technika laboratoryjna (w tym analiza laboratoryjna próbek; techniki diagnostyczne); (biomateriały należą do 2.9 [cechy fizyczne żywych materiałów związanych z implantami, urządzeniami, czujnikami medycznymi])
Inżynieria środowiska
2.7.a Inżynieria środowiska i inżynieria geologiczna, geotechnika
2.7.b Inżynieria naftowa (paliwa, ropa naftowa), energetyka i paliwa
2.7.c Teledetekcja
2.7.d Górnictwo i kopalnictwo
2.7.e Inżynieria morska, statki morskie
2.7.f Inżynieria oceaniczna
Biotechnologia środowiskowa
2.8.a Biotechnologia środowiskowa
2.8.b Bioremediacja, biotechnologia diagnostyczna (mikromacierze DNA i bioczujniki) w zarządzaniu środowiskowym
2.8.c Etyka związana z biotechnologią środowiskową
Biotechnologia przemysłowa
2.9.a Biotechnologia przemysłowa
2.9.b Technologie bioprzetwarzania (procesy przemysłowe opierające się na czynnikach biologicznych stymulujących proces), biokataliza, fermentacja
2.9.c Bioprodukty (produkty wytwarzane z wykorzystaniem surowca biologicznego), biomateriały, biotworzywa, biopaliwa, chemikalia luzem i chemikalia wysokowartościowe pochodzenia biologicznego, nowe materiały pochodzenia biologicznego
Nanotechnologia
2.10.a Nanomateriały [produkcja i właściwości]
2.10.b Nanoprocesy [zastosowania w nanoskali]; (biomateriały należą do 2.9)
Inne nauki inżynieryjne i technologie
2.11.a Żywność i napoje
2.11.b Inne nauki inżynieryjne i technologie
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Medycyna ogólna
3.1.a Anatomia i morfologia (roślinoznawstwo należy do 1.6)
3.1.b Genetyka ludzka
3.1.c Immunologia
3.1.d Neuronauki (w tym psychofizjologia)
3.1.e Farmakologia i farmacja
3.1.f Chemia medyczna
3.1.g Toksykologia
3.1.h Fizjologia (w tym cytologia)
3.1.i Patologia
Medycyna kliniczna
3.2.a Andrologia
3.2.b Ginekologia i położnictwo
3.2.c Pediatria
3.2.d Serce i układ sercowo-naczyniowy
3.2.e Choroba tętnic obwodowych
3.2.f Hematologia
3.2.g Układ oddechowy
3.2.h Intensywna terapia i opieka medyczna w stanach nagłych
3.2.i Anestezjologia
3.2.j Ortopedia
3.2.k Chirurgia
3.2.l Radiologia, medycyna jądrowa i medycyna obrazowa
3.2.m Transplantacja
3.2.n Stomatologia, chirurgia i medycyna jamy ustnej
3.2.o Dermatologia i choroby weneryczne
3.2.p Alergologia
3.2.q Reumatologia
3.2.r Endokrynologia i metabolizm (w tym cukrzyca, hormony)
3.2.s Gastroenterologia i hepatologia
3.2.t Urologia i nefrologia
3.2.u Onkologia
3.2.v Okulistyka
3.2.w Otorynolaryngologia
3.2.x Psychiatria
3.2.y Neurologia kliniczna
3.2.z Geriatria i gerontologia
3.2.aa Medycyna ogólna i wewnętrzna
3.2.bb Inne dziedziny medycyny klinicznej
3.2.cc Medycyna integracyjna i komplementarna (systemy medycyny alternatywnej)
Nauka o zdrowiu
3.3.a Nauka o opiece zdrowotnej i usługach zdrowotnych (w tym administracja szpitali, finansowanie ochrony zdrowia)
3.3.b Polityka zdrowotna i usługi zdrowotne
3.3.c Pielęgniarstwo
3.3.d Żywienie, dietetyka
3.3.e Zdrowie publiczne i środowiskowe
3.3.f Medycyna tropikalna
3.3.g Parazytologia
3.3.h Choroby zakaźne
3.3.i Epidemiologia
3.3.j Choroby zawodowe
3.3.k Nauka o sporcie i sprawności fizycznej
3.3.l Nauki społeczno-biomedyczne (w tym planowanie rodziny, zdrowie seksualne, psychoonkologia, polityczne i społeczne skutki badań biomedycznych)
3.3.m Etyka medyczna
3.3.n Uzależnienia
Biotechnologia medyczna
3.4.a Biotechnologia związana ze zdrowiem
3.4.b Technologie obejmujące manipulację na komórkach, tkankach, organach lub całych organizmach (rozród wspomagany)
3.4.c Technologie obejmujące badanie funkcjonowania DNA, białek i enzymów i ich wpływu na rozwijanie się chorób i utrzymanie dobrego stanu zdrowia (diagnostyka genetyczna i interwencje terapeutyczne (farmakogenomika, terapia genowa)
3.4.d Biomateriały (związane z implantami, urządzeniami, czujnikami medycznymi)
3.4.e Etyka związane z biotechnologią medyczną
Inne nauki medyczne
3.5.a Medycyna sądowa
3.5.b Inne nauki medyczne
Nauki rolnicze
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
4.1.a Rolnictwo
4.1.b Leśnictwo
4.1.c Rybołówstwo
4.1.d Gleboznawstwo
4.1.e Ogrodnictwo, nauka o uprawie winorośli i produkcji wina
4.1.f Agronomia, hodowla i ochrona roślin (biotechnologia rolnicza należy do 4.4)
Nauka o zwierzętach i mleczarstwie
4.2.a Nauka o zwierzętach i mleczarstwie (biotechnologia zwierząt należy do 4.4)
4.2.b Hodowla zwierząt
4.2.c Hodowla zwierząt domowych
4.3 Nauki weterynaryjne
Biotechnologia rolnicza
4.4.a Biotechnologia rolnicza i biotechnologia żywności
4.4.b Technologia modyfikacji genetycznych (rośliny i żywy inwentarz), klonowanie żywego inwentarza, selekcja z użyciem markerów, diagnostyka (mikromacierze DNA i czujniki biologiczne dla potrzeb wczesnego/precyzyjnego wykrywania chorób)
4.4.c Technologie produkcji paliwa z biomasy, biorolnictwo
4.4.d Etyka dotycząca biotechnologii rolniczej
4.5 Inne nauki rolnicze
Nauki społeczne
Psychologia
5.1.a Psychologia (w tym relacje człowiek-maszyna)
5.1.b Psychologia, specjalistyczna (w tym terapia w zakresie uczenia się, mowy, słyszenia, widzenia oraz innych upośledzeń fizycznych i umysłowych)
Ekonomia i biznes
5.2.a Ekonomia, ekonometria
5.2.b Stosunki przemysłowe
5.2.c Biznes i zarządzanie
Pedagogika
5.3.a Pedagogika ogólna, w tym: szkolenia, pedagogika, dydaktyka
5.3.b Pedagogika specjalistyczna (praca z osobami uzdolnionymi, z osobami mającymi trudności w uczeniu się)
Socjologia
5.4.a Socjologia
5.4.b Demografia
5.4.c Antropologia, etnologia
5.4.d Problematyka społeczna (feminologia i badania nad płcią kulturową; problemy społeczne; nauka o rodzinie, praca socjalna)
Prawo
5.5.a Prawo, kryminologia, penologia
Nauki polityczne
5.6.a Nauki polityczne
5.6.b Administracja publiczna
5.6.c Teoria organizacji
Geografia społeczna i gospodarcza
5.7.a Nauka o środowisku (aspekty społeczne)
5.7.b Geografia kulturowa i gospodarcza
5.7.c Urbanistyka (planowanie i rozwój przestrzenny)
5.7.d Planowanie transportu i społeczne aspekty transportu (inżynieria transportu należy do 2.1)
Media i komunikowanie
5.8.a Dziennikarstwo
5.8.b Nauka o informacji (aspekty społeczne)
5.8.c Bibliotekoznawstwo
5.8.d Media i komunikowanie społeczno-kulturalne
Inne nauki społeczne
5.9.a Nauki społeczne interdyscyplinarne
5.9.b Inne nauki społeczne
Nauki humanistyczne
Historia i archeologia
6.1.a Historia (historia nauki i techniki należy do 6.3, historia konkretnych nauk należy do odpowiednich nauk)
6.1.b Archeologia
Języki i literatura
6.2.a Językoznawstwo ogólne
6.2.b Językoznawstwo poszczególnych języków
6.2.c Literaturoznawstwo ogólne
6.2.d Teoria literatury
6.2.e Literatury w poszczególnych językach
6.2.f Lingwistyka
Filozofia, etyka i religia
6.3.a Filozofia, historia i filozofia nauki i techniki
6.3.b Etyka (z wyjątkiem etyki dotyczącej poszczególnych dziedzin)
6.3.c Teologia
6.3.d Religioznawstwo
Sztuka (sztuka, historia sztuki, sztuki sceniczne, muzyka)
6.4.a Sztuka, historia sztuki
6.4.b Projektowanie architektoniczne
6.4.c Nauka o sztukach scenicznych (muzykologia, teatrologia, dramaturgia)
6.4.d Folklorystyka
6.4.e Nauka o filmie, radiu i telewizji
6.5 Inne nauki humanistyczne
AA ACOUSTICS
AC AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
AD AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
AE AGRICULTURAL ENGINEERING
AF AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY
AH AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
AI ENGINEERING, AEROSPACE
AM AGRONOMY
AQ ALLERGY
AY ANATOMY & MORPHOLOGY
AZ ANDROLOGY
BA ANESTHESIOLOGY
BD BIODIVERSITY CONSERVATION
BF ANTHROPOLOGY
BM AREA STUDIES
BU ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
BV PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
CL AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
CN BEHAVIORAL SCIENCES
CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
CT CELL & TISSUE ENGINEERING
CU BIOLOGY
DA BIOPHYSICS
DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
DE PLANT SCIENCES
DI BUSINESS
DK BUSINESS, FINANCE
DM ONCOLOGY
DQ CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
DR CELL BIOLOGY
DS CRITICAL CARE MEDICINE
DT THERMODYNAMICS
DW CHEMISTRY, APPLIED
DX CHEMISTRY, MEDICINAL
DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
EA CHEMISTRY, ANALYTICAL
EC CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR
EE CHEMISTRY, ORGANIC
EI CHEMISTRY, PHYSICAL
EN CULTURAL STUDIES
EP COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
EQ PSYCHOLOGY, CLINICAL
ER COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
ES COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
ET COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
EU COMMUNICATION
EV COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
EW COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
EX COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
FA CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY
FE CRIMINOLOGY & PENOLOGY
FF EMERGENCY MEDICINE
FI CRYSTALLOGRAPHY
FU DEMOGRAPHY
FY DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
GA DERMATOLOGY
GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS
GM SUBSTANCE ABUSE
GS GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY
GU ECOLOGY
GY ECONOMICS
HA EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES
HE EDUCATION, SPECIAL
HF ETHICS
HI PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL
HL HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
HQ ELECTROCHEMISTRY
HT EVOLUTIONARY BIOLOGY
HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY
IA ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
ID ENERGY & FUELS
IF ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
IG ENGINEERING, BIOMEDICAL
IH ENGINEERING, ENVIRONMENTAL
II ENGINEERING, CHEMICAL
IJ ENGINEERING, INDUSTRIAL
IK ENGINEERING, MANUFACTURING
IL ENGINEERING, MARINE
IM ENGINEERING, CIVIL
IO ENGINEERING, OCEAN
IP ENGINEERING, PETROLEUM
IQ ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
IU ENGINEERING, MECHANICAL
IX ENGINEERING, GEOLOGICAL
IY ENTOMOLOGY
JA ENVIRONMENTAL SCIENCES
JB ENVIRONMENTAL STUDIES
JI ERGONOMICS
JM ETHNIC STUDIES
JO FAMILY STUDIES
JU FISHERIES
JY FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
KA FORESTRY
KI GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
KM GENETICS & HEREDITY
KU GEOGRAPHY
KV GEOGRAPHY, PHYSICAL
KY GEOLOGY
LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
LI GERIATRICS & GERONTOLOGY
LJ GERONTOLOGY
LQ HEALTH POLICY & SERVICES
MA HEMATOLOGY
MC MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
ML PRIMARY HEALTH CARE
MM HISTORY
MQ HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE
MR HISTORY OF SOCIAL SCIENCES
MU HORTICULTURE
MW HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM
MY PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
NE PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
NI IMMUNOLOGY
NM INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR
NN INFECTIOUS DISEASES
NQ PSYCHOLOGY, APPLIED
NS NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
NU INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE
OA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
OE INTERNATIONAL RELATIONS
OI INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE
OM LAW
OO MEDICAL ETHICS
OP MEDICINE, LEGAL
OT LINGUISTICS
OU LIMNOLOGY
PC MANAGEMENT
PE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE
PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
PJ MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
PK MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
PN MATHEMATICS, APPLIED
PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
PQ MATHEMATICS
PS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
PT MEDICAL INFORMATICS
PU MECHANICS
PW MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
PY MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
PZ METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
QE MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS
QF MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING
QG MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS
QH MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
QJ MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
QL LOGIC
QQ METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES
QU MICROBIOLOGY
RA MICROSCOPY
RB ROBOTICS
RE MINERALOGY
RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
RQ MYCOLOGY
RT CLINICAL NEUROLOGY
RU NEUROSCIENCES
RX NEUROIMAGING
RY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
RZ NURSING
SA NUTRITION & DIETETICS
SD OBSTETRICS & GYNECOLOGY
SI OCEANOGRAPHY
SR REMOTE SENSING
SU OPHTHALMOLOGY
SY OPTICS
TA ORNITHOLOGY
TC ORTHOPEDICS
TD OTORHINOLARYNGOLOGY
TE PALEONTOLOGY
TI PARASITOLOGY
TM PATHOLOGY
TQ PEDIATRICS
TU PHARMACOLOGY & PHARMACY
UB PHYSICS, APPLIED
UE IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
UF PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
UH PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
UK PHYSICS, CONDENSED MATTER
UM PHYSIOLOGY
UN PHYSICS, NUCLEAR
UP PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
UQ PLANNING & DEVELOPMENT
UR PHYSICS, MATHEMATICAL
UU POLITICAL SCIENCE
UY POLYMER SCIENCE
VE PSYCHIATRY
VI PSYCHOLOGY
VJ PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
VM PUBLIC ADMINISTRATION
VP PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
VS PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
VX PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
VY RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
WC REHABILITATION
WE RESPIRATORY SYSTEM
WF REPRODUCTIVE BIOLOGY
WH RHEUMATOLOGY
WM SOCIAL ISSUES
WQ PSYCHOLOGY, SOCIAL
WU SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
WV SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
WY SOCIAL WORK
XA SOCIOLOGY
XE SOIL SCIENCE
XQ SPECTROSCOPY
XW SPORT SCIENCES
XY STATISTICS & PROBABILITY
YA SURGERY
YE TELECOMMUNICATIONS
YO TOXICOLOGY
YP TRANSPLANTATION
YQ TRANSPORTATION
YR TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
YU TROPICAL MEDICINE
YY URBAN STUDIES
ZA UROLOGY & NEPHROLOGY
ZC VETERINARY SCIENCES
ZD PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
ZE VIROLOGY
ZK WOMENS STUDIES
ZM ZOOLOGY
ZQ MINING & MINERAL PROCESSING
ZR WATER RESOURCES
Kod Dyscyplina Dziedzina Obszar
1000 Multidisciplinary Multidisciplinary .
1100 General Agricultural and Biological Sciences Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1101 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1102 Agronomy and Crop Science Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1103 Animal Science and Zoology Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1104 Aquatic Science Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1106 Food Science Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1107 Forestry Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1108 Horticulture Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1109 Insect Science Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1110 Plant Science Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1111 Soil Science Agricultural and Biological Sciences (all) Life Sciences
1200 General Arts and Humanities Arts and Humanities (all) Social Sciences
1201 Arts and Humanities (miscellaneous) Arts and Humanities (all) Social Sciences
1202 History Arts and Humanities (all) Social Sciences
1203 Language and Linguistics Arts and Humanities (all) Social Sciences
1204 Archaeology Arts and Humanities (all) Social Sciences
1205 Classics Arts and Humanities (all) Social Sciences
1206 Conservation Arts and Humanities (all) Social Sciences
1207 History and Philosophy of Science Arts and Humanities (all) Social Sciences
1208 Literature and Literary Theory Arts and Humanities (all) Social Sciences
1209 Museology Arts and Humanities (all) Social Sciences
1210 Music Arts and Humanities (all) Social Sciences
1211 Philosophy Arts and Humanities (all) Social Sciences
1212 Religious studies Arts and Humanities (all) Social Sciences
1213 Visual Arts and Performing Arts Arts and Humanities (all) Social Sciences
1300 General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1301 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1302 Ageing Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1303 Biochemistry Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1304 Biophysics Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1305 Biotechnology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1306 Cancer Research Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1307 Cell Biology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1308 Clinical Biochemistry Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1309 Developmental Biology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1310 Endocrinology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1311 Genetics Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1312 Molecular Biology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1313 Molecular Medicine Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1314 Physiology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1315 Structural Biology Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) Life Sciences
1400 General Business, Management and Accounting Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1401 Business, Management and Accounting (miscellaneous) Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1402 Accounting Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1403 Business and International Management Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1404 Management Information Systems Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1405 Management of Technology and Innovation Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1406 Marketing Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1407 Organizational Behavior and Human Resource Management Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1408 Strategy and Management Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1409 Tourism, Leisure and Hospitality Management Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1410 Industrial relations Business, Management and Accounting (all) Social Sciences
1500 General Chemical Engineering Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1501 Chemical Engineering (miscellaneous) Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1502 Bioengineering Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1503 Catalysis Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1504 Chemical Health and Safety Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1505 Colloid and Surface Chemistry Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1506 Filtration and Separation Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1507 Fluid Flow and Transfer Processes Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1508 Process Chemistry and Technology Chemical Engineering (all) Physical Sciences
1600 General Chemistry Chemistry (all) Physical Sciences
1601 Chemistry (miscellaneous) Chemistry (all) Physical Sciences
1602 Analytical Chemistry Chemistry (all) Physical Sciences
1603 Electrochemistry Chemistry (all) Physical Sciences
1604 Inorganic Chemistry Chemistry (all) Physical Sciences
1605 Organic Chemistry Chemistry (all) Physical Sciences
1606 Physical and Theoretical Chemistry Chemistry (all) Physical Sciences
1607 Spectroscopy Chemistry (all) Physical Sciences
1700 General Computer Science Computer Science (all) Physical Sciences
1701 Computer Science (miscellaneous) Computer Science (all) Physical Sciences
1702 Artificial Intelligence Computer Science (all) Physical Sciences
1703 Computational Theory and Mathematics Computer Science (all) Physical Sciences
1704 Computer Graphics and Computer-Aided Design Computer Science (all) Physical Sciences
1705 Computer Networks and Communications Computer Science (all) Physical Sciences
1706 Computer Science Applications Computer Science (all) Physical Sciences
1707 Computer Vision and Pattern Recognition Computer Science (all) Physical Sciences
1708 Hardware and Architecture Computer Science (all) Physical Sciences
1709 Human-Computer Interaction Computer Science (all) Physical Sciences
1710 Information Systems Computer Science (all) Physical Sciences
1711 Signal Processing Computer Science (all) Physical Sciences
1712 Software Computer Science (all) Physical Sciences
1800 General Decision Sciences Decision Sciences (all) Social Sciences
1801 Decision Sciences (miscellaneous) Decision Sciences (all) Social Sciences
1802 Information Systems and Management Decision Sciences (all) Social Sciences
1803 Management Science and Operations Research Decision Sciences (all) Social Sciences
1804 Statistics, Probability and Uncertainty Decision Sciences (all) Social Sciences
1900 General Earth and Planetary Sciences Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1901 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1902 Atmospheric Science Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1903 Computers in Earth Sciences Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1904 Earth-Surface Processes Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1905 Economic Geology Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1906 Geochemistry and Petrology Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1907 Geology Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1908 Geophysics Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1910 Oceanography Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1911 Palaeontology Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1912 Space and Planetary Science Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
1913 Stratigraphy Earth and Planetary Sciences (all) Physical Sciences
2000 General Economics, Econometrics and Finance Economics, Econometrics and Finance (all) Social Sciences
2001 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) Economics, Econometrics and Finance (all) Social Sciences
2002 Economics and Econometrics Economics, Econometrics and Finance (all) Social Sciences
2003 Finance Economics, Econometrics and Finance (all) Social Sciences
2100 General Energy Energy (all) Physical Sciences
2101 Energy (miscellaneous) Energy (all) Physical Sciences
2102 Energy Engineering and Power Technology Energy (all) Physical Sciences
2103 Fuel Technology Energy (all) Physical Sciences
2104 Nuclear Energy and Engineering Energy (all) Physical Sciences
2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment Energy (all) Physical Sciences
2200 General Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2201 Engineering (miscellaneous) Engineering (all) Physical Sciences
2202 Aerospace Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2203 Automotive Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2204 Biomedical Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2205 Civil and Structural Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2206 Computational Mechanics Engineering (all) Physical Sciences
2207 Control and Systems Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2208 Electrical and Electronic Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2209 Industrial and Manufacturing Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2210 Mechanical Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2211 Mechanics of Materials Engineering (all) Physical Sciences
2212 Ocean Engineering Engineering (all) Physical Sciences
2213 Safety, Risk, Reliability and Quality Engineering (all) Physical Sciences
2214 Media Technology Engineering (all) Physical Sciences
2215 Building and Construction Engineering (all) Physical Sciences
2216 Architecture Engineering (all) Physical Sciences
2290
2300 General Environmental Science Environmental Science (all) Physical Sciences
2301 Environmental Science (miscellaneous) Environmental Science (all) Physical Sciences
2302 Ecological Modelling Environmental Science (all) Physical Sciences
2303 Ecology Environmental Science (all) Physical Sciences
2304 Environmental Chemistry Environmental Science (all) Physical Sciences
2305 Environmental Engineering Environmental Science (all) Physical Sciences
2306 Global and Planetary Change Environmental Science (all) Physical Sciences
2307 Health, Toxicology and Mutagenesis Environmental Science (all) Physical Sciences
2308 Management, Monitoring, Policy and Law Environmental Science (all) Physical Sciences
2309 Nature and Landscape Conservation Environmental Science (all) Physical Sciences
2310 Pollution Environmental Science (all) Physical Sciences
2311 Waste Management and Disposal Environmental Science (all) Physical Sciences
2312 Water Science and Technology Environmental Science (all) Physical Sciences
2400 General Immunology and Microbiology Immunology and Microbiology (all) Life Sciences
2401 Immunology and Microbiology (miscellaneous) Immunology and Microbiology (all) Life Sciences
2402 Applied Microbiology and Biotechnology Immunology and Microbiology (all) Life Sciences
2403 Immunology Immunology and Microbiology (all) Life Sciences
2404 Microbiology Immunology and Microbiology (all) Life Sciences
2405 Parasitology Immunology and Microbiology (all) Life Sciences
2406 Virology Immunology and Microbiology (all) Life Sciences
2414
2500 General Materials Science Materials Science (all) Physical Sciences
2501 Materials Science (miscellaneous) Materials Science (all) Physical Sciences
2502 Biomaterials Materials Science (all) Physical Sciences
2503 Ceramics and Composites Materials Science (all) Physical Sciences
2504 Electronic, Optical and Magnetic Materials Materials Science (all) Physical Sciences
2505 Materials Chemistry Materials Science (all) Physical Sciences
2506 Metals and Alloys Materials Science (all) Physical Sciences
2507 Polymers and Plastics Materials Science (all) Physical Sciences
2508 Surfaces, Coatings and Films Materials Science (all) Physical Sciences
2600 General Mathematics Mathematics (all) Physical Sciences
2601 Mathematics (miscellaneous) Mathematics (all) Physical Sciences
2602 Algebra and Number Theory Mathematics (all) Physical Sciences
2603 Analysis Mathematics (all) Physical Sciences
2604 Applied Mathematics Mathematics (all) Physical Sciences
2605 Computational Mathematics Mathematics (all) Physical Sciences
2606 Control and Optimization Mathematics (all) Physical Sciences
2607 Discrete Mathematics and Combinatorics Mathematics (all) Physical Sciences
2608 Geometry and Topology Mathematics (all) Physical Sciences
2609 Logic Mathematics (all) Physical Sciences
2610 Mathematical Physics Mathematics (all) Physical Sciences
2611 Modelling and Simulation Mathematics (all) Physical Sciences
2612 Numerical Analysis Mathematics (all) Physical Sciences
2613 Statistics and Probability Mathematics (all) Physical Sciences
2614 Theoretical Computer Science Mathematics (all) Physical Sciences
2700 General Medicine Medicine (all) Health Sciences
2701 Medicine (miscellaneous) Medicine (all) Health Sciences
2702 Anatomy Medicine (all) Health Sciences
2703 Anesthesiology and Pain Medicine Medicine (all) Health Sciences
2704 Biochemistry, medical Medicine (all) Health Sciences
2705 Cardiology and Cardiovascular Medicine Medicine (all) Health Sciences
2706 Critical Care and Intensive Care Medicine Medicine (all) Health Sciences
2707 Complementary and alternative medicine Medicine (all) Health Sciences
2708 Dermatology Medicine (all) Health Sciences
2709 Drug guides Medicine (all) Health Sciences
2710 Embryology Medicine (all) Health Sciences
2711 Emergency Medicine Medicine (all) Health Sciences
2712 Endocrinology, Diabetes and Metabolism Medicine (all) Health Sciences
2713 Epidemiology Medicine (all) Health Sciences
2714 Family Practice Medicine (all) Health Sciences
2715 Gastroenterology Medicine (all) Health Sciences
2716 Genetics(clinical) Medicine (all) Health Sciences
2717 Geriatrics and Gerontology Medicine (all) Health Sciences
2718 Health Informatics Medicine (all) Health Sciences
2719 Health Policy Medicine (all) Health Sciences
2720 Hematology Medicine (all) Health Sciences
2721 Hepatology Medicine (all) Health Sciences
2722 Histology Medicine (all) Health Sciences
2723 Immunology and Allergy Medicine (all) Health Sciences
2724 Internal Medicine Medicine (all) Health Sciences
2725 Infectious Diseases Medicine (all) Health Sciences
2726 Microbiology (medical) Medicine (all) Health Sciences
2727 Nephrology Medicine (all) Health Sciences
2728 Clinical Neurology Medicine (all) Health Sciences
2729 Obstetrics and Gynaecology Medicine (all) Health Sciences
2730 Oncology Medicine (all) Health Sciences
2731 Ophthalmology Medicine (all) Health Sciences
2732 Orthopedics and Sports Medicine Medicine (all) Health Sciences
2733 Otorhinolaryngology Medicine (all) Health Sciences
2734 Pathology and Forensic Medicine Medicine (all) Health Sciences
2735 Pediatrics, Perinatology, and Child Health Medicine (all) Health Sciences
2736 Pharmacology (medical) Medicine (all) Health Sciences
2737 Physiology (medical) Medicine (all) Health Sciences
2738 Psychiatry and Mental health Medicine (all) Health Sciences
2739 Public Health, Environmental and Occupational Health Medicine (all) Health Sciences
2740 Pulmonary and Respiratory Medicine Medicine (all) Health Sciences
2741 Radiology Nuclear Medicine and imaging Medicine (all) Health Sciences
2742 Rehabilitation Medicine (all) Health Sciences
2743 Reproductive Medicine Medicine (all) Health Sciences
2744 Reviews and References, Medical Medicine (all) Health Sciences
2745 Rheumatology Medicine (all) Health Sciences
2746 Surgery Medicine (all) Health Sciences
2747 Transplantation Medicine (all) Health Sciences
2748 Urology Medicine (all) Health Sciences
2800 General Neuroscience Neuroscience (all) Life Sciences
2801 Neuroscience (miscellaneous) Neuroscience (all) Life Sciences
2802 Behavioral Neuroscience Neuroscience (all) Life Sciences
2803 Biological Psychiatry Neuroscience (all) Life Sciences
2804 Cellular and Molecular Neuroscience Neuroscience (all) Life Sciences
2805 Cognitive Neuroscience Neuroscience (all) Life Sciences
2806 Developmental Neuroscience Neuroscience (all) Life Sciences
2807 Endocrine and Autonomic Systems Neuroscience (all) Life Sciences
2808 Neurology Neuroscience (all) Life Sciences
2809 Sensory Systems Neuroscience (all) Life Sciences
2900 General Nursing Nursing (all) Health Sciences
2901 Nursing (miscellaneous) Nursing (all) Health Sciences
2902 Advanced and Specialised Nursing Nursing (all) Health Sciences
2903 Assessment and Diagnosis Nursing (all) Health Sciences
2904 Care Planning Nursing (all) Health Sciences
2905 Community and Home Care Nursing (all) Health Sciences
2906 Critical Care Nursing (all) Health Sciences
2907 Emergency Nursing (all) Health Sciences
2908 Fundamentals and skills Nursing (all) Health Sciences
2909 Gerontology Nursing (all) Health Sciences
2910 Issues, ethics and legal aspects Nursing (all) Health Sciences
2911 Leadership and Management Nursing (all) Health Sciences
2912 LPN and LVN Nursing (all) Health Sciences
2913 Maternity and Midwifery Nursing (all) Health Sciences
2914 Medical–Surgical Nursing (all) Health Sciences
2915 Nurse Assisting Nursing (all) Health Sciences
2916 Nutrition and Dietetics Nursing (all) Health Sciences
2917 Oncology(nursing) Nursing (all) Health Sciences
2918 Pathophysiology Nursing (all) Health Sciences
2919 Pediatrics Nursing (all) Health Sciences
2920 Pharmacology (nursing) Nursing (all) Health Sciences
2921 Phychiatric Mental Health Nursing (all) Health Sciences
2922 Research and Theory Nursing (all) Health Sciences
2923 Review and Exam Preparation Nursing (all) Health Sciences
3000 General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (all) Life Sciences
3001 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (all) Life Sciences
3002 Drug Discovery Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (all) Life Sciences
3003 Pharmaceutical Science Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (all) Life Sciences
3004 Pharmacology Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (all) Life Sciences
3005 Toxicology Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (all) Life Sciences
3100 General Physics and Astronomy Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3101 Physics and Astronomy (miscellaneous) Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3102 Acoustics and Ultrasonics Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3103 Astronomy and Astrophysics Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3104 Condensed Matter Physics Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3105 Instrumentation Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3106 Nuclear and High Energy Physics Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3107 Atomic and Molecular Physics, and Optics Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3108 Radiation Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3109 Statistical and Nonlinear Physics Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3110 Surfaces and Interfaces Physics and Astronomy (all) Physical Sciences
3200 General Psychology Psychology (all) Social Sciences
3201 Psychology (miscellaneous) Psychology (all) Social Sciences
3202 Applied Psychology Psychology (all) Social Sciences
3203 Clinical Psychology Psychology (all) Social Sciences
3204 Developmental and Educational Psychology Psychology (all) Social Sciences
3205 Experimental and Cognitive Psychology Psychology (all) Social Sciences
3206 Neuropsychology and Physiological Psychology Psychology (all) Social Sciences
3207 Social Psychology Psychology (all) Social Sciences
3300 General Social Sciences Social Sciences (all) Social Sciences
3301 Social Sciences (miscellaneous) Social Sciences (all) Social Sciences
3302 Archaeology Social Sciences (all) Social Sciences
3303 Development Social Sciences (all) Social Sciences
3304 Education Social Sciences (all) Social Sciences
3305 Geography, Planning and Development Social Sciences (all) Social Sciences
3306 Health(social science) Social Sciences (all) Social Sciences
3307 Human Factors and Ergonomics Social Sciences (all) Social Sciences
3308 Law Social Sciences (all) Social Sciences
3309 Library and Information Sciences Social Sciences (all) Social Sciences
3310 Linguistics and Language Social Sciences (all) Social Sciences
3311 Safety Research Social Sciences (all) Social Sciences
3312 Sociology and Political Science Social Sciences (all) Social Sciences
3313 Transportation Social Sciences (all) Social Sciences
3314 Anthropology Social Sciences (all) Social Sciences
3315 Communication Social Sciences (all) Social Sciences
3316 Cultural Studies Social Sciences (all) Social Sciences
3317 Demography Social Sciences (all) Social Sciences
3318 Gender Studies Social Sciences (all) Social Sciences
3319 Life-span and Life-course Studies Social Sciences (all) Social Sciences
3320 Political Science and International Relations Social Sciences (all) Social Sciences
3321 Public Administration Social Sciences (all) Social Sciences
3322 Urban Studies Social Sciences (all) Social Sciences
3330
3400 General Veterinary Veterinary (all) Health Sciences
3401 Veterinary (miscalleneous) Veterinary (all) Health Sciences
3402 Equine Veterinary (all) Health Sciences
3403 Food Animals Veterinary (all) Health Sciences
3404 Small Animals Veterinary (all) Health Sciences
3500 General Dentistry Dentistry (all) Health Sciences
3501 Dentistry (miscellaneous) Dentistry (all) Health Sciences
3502 Dental Assisting Dentistry (all) Health Sciences
3503 Dental Hygiene Dentistry (all) Health Sciences
3504 Oral Surgery Dentistry (all) Health Sciences
3505 Orthodontics Dentistry (all) Health Sciences
3506 Periodontics Dentistry (all) Health Sciences
3600 General Health Professions Health Professions (all) Health Sciences
3601 Health Professions (miscellaneous) Health Professions (all) Health Sciences
3602 Chiropractics Health Professions (all) Health Sciences
3603 Complementary and Manual Therapy Health Professions (all) Health Sciences
3604 Emergency Medical Services Health Professions (all) Health Sciences
3605 Health Information Management Health Professions (all) Health Sciences
3606 Medical Assisting and Transcription Health Professions (all) Health Sciences
3607 Medical Laboratory Technology Health Professions (all) Health Sciences
3608 Medical Terminology Health Professions (all) Health Sciences
3609 Occupational Therapy Health Professions (all) Health Sciences
3610 Optometry Health Professions (all) Health Sciences
3611 Pharmacy Health Professions (all) Health Sciences
3612 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation Health Professions (all) Health Sciences
3613 Podiatry Health Professions (all) Health Sciences
3614 Radiological and Ultrasound Technology Health Professions (all) Health Sciences
3615 Respiratory Care Health Professions (all) Health Sciences
3616 Speech and Hearing Health Professions (all) Health Sciences

Dz.U.2011.179.1065 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Kod Nazwa Ścieżka
1.1.1 archeologia obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / archeologia
1.1.2 bibliología i informatologia obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / bibliología i informatologia
1.1.3 etnologia obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / etnologia
1.1.4 filozofia obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia
1.1.5 historia obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / historia
1.1.6 historia sztuki obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / historia sztuki
1.1.7 językoznawstwo obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo
1.1.8 kulturoznawstwo obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo
1.1.9 literaturoznawstwo obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo
1.1.10 nauki o rodzinie obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o rodzinie
1.1.11 nauki o sztuce obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o sztuce
1.1.12 nauki o zarządzaniu - dziedzina nauk humanistycznych obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu
1.1.13 religioznawstwo obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / religioznawstwo
2.1.1 dziedzina nauk teologicznych obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk teologicznych
2.1.1 nauki o bezpieczeństwie obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / nauki o bezpieczeństwie
2.1.2 nauki o obronności obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / nauki o obronności
2.1.3 nauki o mediach obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / nauki o mediach
2.1.4 nauki o polityce obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce
2.1.5 nauki o polityce publicznej obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce publicznej
2.1.6 nauki o poznaniu i komunikacji społecznej obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
2.1.7 pedagogika obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / pedagogika
2.1.8 psychologia obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / psychologia
2.1.9 socjologia obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia
2.2.1 ekonomia obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia
2.2.2 finanse obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / finanse
2.2.3 nauki o zarządzaniu - dziedzina nauk ekonomicznych obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu
2.2.4 towaroznawstwo obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / towaroznawstwo
2.3.1 nauki o administracji obszar nauk społecznych / dziedzina nauk prawnych / nauki o administracji
2.3.2 prawo obszar nauk społecznych / dziedzina nauk prawnych / prawo
2.3.3 prawo kanoniczne obszar nauk społecznych / dziedzina nauk prawnych / prawo kanoniczne
3.1.1 matematyka obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk matematycznych / matematyka
3.1.2 informatyka - dziedzina nauk matematycznych obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk matematycznych / informatyka
3.2.1 astronomia obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / astronomia
3.2.2 biofizyka - dziedzina nauk fizycznych obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / biofizyka
3.2.3 fizyka obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka
3.2.4 geofizyka - dziedzina nauk fizycznych obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / geofizyka
3.3.1 biochemia - dziedzina nauk chemicznych obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / biochemia
3.3.2 biotechnologia - dziedzina nauk chemicznych obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / biotechnologia
3.3.3 chemia obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia
3.3.4 ochrona środowiska - dziedzina nauk chemicznych obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska
3.3.5 technologia chemiczna - dziedzina nauk chemicznych obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / technologia chemiczna
4.1.1 biochemia - dziedzina nauk biologicznych obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk biologicznych / biochemia
4.1.2 biofizyka - dziedzina nauk biologicznych obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk biologicznych / biofizyka
4.1.3 biologia obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk biologicznych / biologia
4.1.4 biotechnologia - dziedzina nauk biologicznych obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk biologicznych / biotechnologia
4.1.5 ekologia obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk biologicznych / ekologia
4.1.6 mikrobiologia obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk biologicznych / mikrobiologia
4.1.7 ochrona środowiska - dziedzina nauk biologicznych obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk biologicznych / ochrona środowiska
4.2.1 geofizyka - dziedzina nauk o Ziemi obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka
4.2.2 geografia obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geografia
4.2.3 geologia obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia
4.2.4 oceanologia obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / oceanologia
5.1.1 architektura i urbanistyka obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka
5.1.2 automatyka i robotyka obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka
5.1.3 biocybernetyka i inżynieria biomedyczna obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
5.1.4 biotechnologia - dziedzina nauk technicznych obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biotechnologia
5.1.5 budowa i eksploatacja maszyn obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn
5.1.6 budownictwo obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo
5.1.7 elektronika obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika
5.1.8 elektrotechnika obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika
5.1.9 energetyka obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka
5.1.10 geodezja i kartografia obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia
5.1.11 górnictwo i geologia inżynierska obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska
5.1.12 informatyka - dziedzina nauk technicznych obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka
5.1.13 inżynieria chemiczna obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria chemiczna
5.1.14 inżynieria materiałowa obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa
5.1.15 inżynieria produkcji obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji
5.1.16 inżynieria środowiska obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska
5.1.17 mechanika obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika
5.1.18 metalurgia obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia
5.1.19 technologia chemiczna - dziedzina nauk technicznych obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna
5.1.20 telekomunikacja obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja
5.1.21 transport obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / transport
5.1.22 włókiennictwo obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / włókiennictwo
6.1.1 agronomia obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / agronomia
6.1.2 biotechnologia - dziedzina nauk rolniczych obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia
6.1.3 inżynieria rolnicza obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza
6.1.4 ochrona i kształtowanie środowiska obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska
6.1.5 ogrodnictwo obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo
6.1.6 rybactwo obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / rybactwo
6.1.7 technologia żywności i żywienia obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia
6.1.8 zootechnika obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk rolniczych / zootechnika
6.2.1 drzewnictwo obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk leśnych / drzewnictwo
6.2.2 leśnictwo obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk leśnych / leśnictwo
6.3 dziedzina nauk weterynaryjnych obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych / dziedzina nauk weterynaryjnych
7.1.1 biologia medyczna obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej / dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna
7.1.2 medycyna obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej / dziedzina nauk medycznych / medycyna
7.1.3 stomatologia obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej / dziedzina nauk medycznych / stomatologia
7.2 dziedzina nauk farmaceutycznych obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej / dziedzina nauk farmaceutycznych
7.3 dziedzina nauk o zdrowiu obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej / dziedzina nauk o zdrowiu
7.4 dziedzina nauk o kulturze fizycznej obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej / dziedzina nauk o kulturze fizycznej
8.1 dziedzina sztuk filmowych obszar sztuki / dziedzina sztuk filmowych
8.2.1 dyrygentura obszar sztuki / dziedzina sztuk muzycznych / dyrygentura
8.2.2 instrumentalistyka obszar sztuki / dziedzina sztuk muzycznych / instrumentalistyka
8.2.3 kompozycja i teoria muzyki obszar sztuki / dziedzina sztuk muzycznych / kompozycja i teoria muzyki
8.2.4 reżyseria dźwięku obszar sztuki / dziedzina sztuk muzycznych / reżyseria dźwięku
8.2.5 rytmika i taniec obszar sztuki / dziedzina sztuk muzycznych / rytmika i taniec
8.2.6 wokalistyka obszar sztuki / dziedzina sztuk muzycznych / wokalistyka
8.3.1 sztuki piękne obszar sztuki / dziedzina sztuk plastycznych / sztuki piękne
8.3.2 sztuki projektowe obszar sztuki / dziedzina sztuk plastycznych / sztuki projektowe
8.3.3 konserwacja i restauracja dzieł sztuki obszar sztuki / dziedzina sztuk plastycznych / konserwacja i restauracja dzieł sztuki
8.4 dziedzina sztuk teatralnych obszar sztuki / dziedzina sztuk teatralnych