O projekcie "Bibliografia US".

Bibliografia US, to system sukcesywnie przejmujący rolę bazy bibliograficznej publi.bg.szczecin.pl. Baza Publi pozostaje podstawową bazą bibliograficzną.

Punktacja zgodna z tzw. "Ustawą 2.0"

Została opracowana przez MNiSW na potrzeby ewaluacji 2021. Klasyfikuje ona poziom poszczególnych dyscyplin naukowych na danej uczelni. Zatem nie jest najlepszą metodą do porównywania poszczególnych pracowników na danej uczelni.

Aby zrozumieć tę punktację, najlepiej zapoznać się z przewodnikiem po ewaluacji dostępnym na stronie Konstytucji Dla Nauki. W skrócie: obliczamy kilka punktacji (wskaźników) istotnych z różnych perspektyw:

 • Pc (punktacja całkowita) - podstawowa punktacja wynikająca z list i korekt zależnych od rodzaju publikacji,
 • P (punktacja przeliczeniowa) - punktacja ukazująca wkład uczelni w publikację w danej dyscyplinie,
 • Pu (punktacja udziału jednostkowego) - ta punktacja pokazuje udział pojedynczego twórcy, ale (można powiedzieć) "uśredniony" - nie uwzględniający procentowego wkładu w powstanie publikacji

Aby obliczyć ww. punkty, trzeba znać:

 • Dysc. - jaką dyscyplinę autor reprezentował w konkretnej publikacji (to nie musi być ta sama dyscyplina, jaką zadeklarował w oświadczeniach składanych do MNiSW),
 • k - ilość twórców w ramach danej roli (autor, redaktor, tłumacz), w danej dyscyplinie, na uczelni,
 • m - ilość wszystkich twórców w ramach danej roli,
 • U - udział jednostkowy (w slocie) obliczany jako P/Pc*(1/k). Parametr ważny, gdyż żaden pracownik nie może wnieść do ewaluacji więcej niż 4 sloty (4U).

Szczegółowe informacje zawarte są w wyżej wymienionych miejscach.

Baza Osiągnięć Pracowników (BOP)

 1. Baza BOP pobiera z Bibliografii informacje o publikacjach pracowników US.
 2. Warunkiem pobrania publikacji dla pracownika jest to, aby w obu systemach pracownik miał wpisany identyfikator kadr (zwykle numer z systemu Egeria).
 3. Publikacje w systemie BOP są wyświetlane jako osiągnięcia 4. rodzajów:
  • II.1 - książka (monografia),
  • II.2 - rozdział w książce,
  • II.3 - artykuł,
  • II.4 - inne publikacje (nietypowe).
 4. Publikacje spełniające kryteria "publikacji naukowej" są punktowane wg. poniższych reguł:
  • Artykuł z konferencji indeksowanej w bazie Web Of Science - 15 punktów.
  • Artykuł opublikowany w czasopiśmie znajdującym się na liście MNiSW (A, B oraz C) - liczba punktów z listy obowiązującej w roku wydania publikacji (listy pomiędzy latami 2013-2017).
  • Artykuł zagraniczny (opublikowany poza Polską w języku innymi niż polski), o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego - 5 punktów.
  • Pozostałe artykuły - 0 punktów.
  • Książka (monografia) o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych - 25 punktów dzielone pomiędzy redaktorów i autorów.
   • redakcja książki - 5 punktów,
   • autorstwo książki - 20 punktów (jeśli istnieją redaktorzy) lub 25 punktów dla monografii autorskich (brak redaktorów).
   • Jeśli książka ma wyodrębnione rozdziały, to punkty otrzymają jedynie redaktorzy, natomiast autorzy otrzymają punkty za autorstwo rozdziałów.
   • Jeśli jest to tłumaczenie monografii naukowej lub podręcznika (opublikowanej) – 15 pkt
  • Rozdział w książce - 20 (lub 25) punktów pomnożone przez stosunek objętości rozdziału do objętości sumy ujętych w bazie rozdziałów, ale nie więcej niż 5 punktów. Np. rozdział o objętości 1 arkusza wydawniczego, w książce posiadającej redaktora, w której pracownicy US napisali rozdziały o łącznej objętości 5 arkuszy, otrzyma 20*1/5=4 punkty.
  • Rozdział z konferencji indeksowanej w bazie Web Of Science - 15 punktów.
  • Jeśli jest to tłumaczenie rozdziału z monografii naukowej lub podręcznika (opublikowanego) – 4 pkt.
 5. Punkty, jakie otrzymała publikacja, są dzielone pomiędzy autorów/redaktorów/tłumaczy, którzy afiliowali do Uniwersytetu Szczecińskiego. Punkty dzielone są proporcjonalnie lub wg udziału procentowego (o ile jest zarejestrowany w systemie).

 6. W przypadku konferencji nieindeksowanych w bazie Web Of Science punkty przyznawane są na wyżej opisanych zasadach.
 7. Punktacja w BOP opublikowanych prac naukowych, które nie mają jednoznacznego przyporządkowania do określonej pozycji w załączniku nr 5 rozporządzenia z grudnia 2016 r. lub zostały pominięte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154)
  1. Punktacja pracy tłumacza – jeśli wkład tłumacza w pracę jest istotny i twórczy należy uznać go za współautora, a ewentualny podział punktów (w przypadku prac wieloautorskich) pozostawić autorom.
  2. Uznanie za publikację naukową recenzji (artykułów recenzyjnych) mimo nie spełnienia przez nie kryterium bycia recenzowanym – jeśli spełniają inne wymogi z rozporządzenia paragraf 2 pkt.10 i paragraf 10 ust.1 pkt.4. Analogicznie nierecenzowane glosa i komentarze prawnicze – wg punktacji dla publikacji naukowych lub monografii albo rozdziałów w monografii – jeśli monografia spełnia warunki z paragrafu 11 ust.1 pkt. 1-2 oraz 3-7.
  3. W przypadku edycji naukowych tekstów źródłowych – oceniać redaktorów takich prac jak ich współautorów (z założenia autorzy nigdy nie będą pracownikami afiliującymi, a zasadnicza praca wydawniczo-naukowa spoczywa właśnie na redaktorach) – odpowiednio do ilości współautorów, zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia
  4. Ocena punktacyjna wznowień – wznowienia poprawione, uzupełnione, zmienione – autorzy/redaktorzy otrzymują 50% punktów, przynależnych dla wydania nowej publikacji, w zależności od jej oceny punktowej (25 lub 20 pkt).
  5. Pracownicy US, którzy swojej pracy nie afiliowali na wydziale US, dostają za nią 0 punktów.