Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (31951 do 32000 z 32079) Rok wydania
Artykuł: Zwischen Stettin und Greifswald : Hauptmotive der historiographischen deutsch-polnischen Zusammenarbeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts / Tomasz Ślepowroński ; übersetzt von Małgorzata Osiewicz-Maternowska. // Studia Maritima. 2014, vol. 27 cz. 2, s.73-92 2014
Rozdział: Zwischen Übertragung, Entlehnung, Umdeutung und Neudichtung : polnische und polnischsprachige Sagen von Pommern / Bartosz Wójcik. - // W: Translation Landscapes - Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft. Bd. 1 / Piotr Sulikowski, Anna Sulikowska, Emil Lesner (Hrsg.). - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017 2017
Rozdział: Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Imagination und Wirklichkeit : ein Blick auf Wien in dem Essayband "Via Vienna" von Mile Stojić / Barbara Wróblewska. - // W: Südslawen und die deutschsprachige Kultur / Anetta Buras-Marciniak, Marcin Gołaszewski (Hrsg.).. - Frankfurt am Main [et al.] : Peter Lang Edition, 2015 2015
Artykuł: Zwischen Wolke sieben und einem Bein im Grab : zur Phraseologie mit Zahlenkomponenten im interlingualen Vergleich (am Beispiel von polnischen, deutschen, englischen und spanischen Phraseologismen) / Magdalena Lisiecka-Czop. // Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 2021, t. 34 cz. 1, s.403-419 DOI: 10.25951/4706 2021
Książka: Zwolnienia grupowe : komentarz do ustawy / Mikołaj Rylski. - Warszawa : Difin, 2015 2015
Rozdział: Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące umów pożyczek / Zbigniew Ofiarski. - // W: Jedność norm i wartości : zbiór studiów dedykowanych profesor Marii Gintowt-Jankowicz / [komitet red. Jan Pastwa, Zbigniew Cieślak, Karolina Sawicka, Wojciech Federczyk (redakcja naukowa)].. - Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2014 2014
Rozdział: Zwolnienia podatkowe przedstawicieli dyplomatycznych w polskim systemie podatkowym / Łukasz Rupniak. - // W: System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania / redakcja naukowa Wojciech Bożek ; [recenzenci Katarzyna Święch-Kujawska, Marcin Burzec, Ewa Kowalewska, Marta Musiał]. - Szczecin : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: Zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element polityki prorodzinnej / Katarzyna Święch-Kujawska. - // W: Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych / pod red. Agnieszki Gozdek, Marty Musiał i Kamili Peszko. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2016 2016
Rozdział: Zwolnienia przedmiotowe z opłaty miejscowej w uchwałach rad gmin z perspektywy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych / Zbigniew Ofiarski. - // W: Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące / redakcja naukowa Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz.. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019 2019
Artykuł: Zwolnienie od kosztów sądowych w praktyce : komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. III APz 2/14) / Aleksandra Klich. // Acta Iuris Stetinensis. 2014, nr 7, s.129-139 2014
Artykuł: Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych w świetle orzecznictwa / Karolina Rozmiarek. // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska. 2017, nr 21, s.213-229 2017
Artykuł: Zwolnienie podatkowe z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych / Katarzyna Święch-Kujawska. // Acta Iuris Stetinensis. 2017, nr 4 (20), s.15-29 DOI: 10.18276/ais.2017.20-02 2017
Artykuł: Zwolnienie usług masażu od podatku VAT / Krzysztof Wilk, Jolanta Wilk. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2015, nr 76 T.1, s.147-157 DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-13 2015
Artykuł: Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości / Paweł Mańczyk. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. 2016, nr 9, s.32-37 2016
Rozdział: Zwrot "przeskoczyć własny cień" i jego modyfikacje w polszczyźnie / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. - // W: Cogito, ergo sum : Wortschatz, Kognition, Text :Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet / Herausgeber Barbara Komenda-Earle, Krzysztof Nerlicki, Katarzyna Sztandarska, Monika Kasjanowicz-Szczepańska ; [aut. Ulrich Drechsel, Petra Ewald, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Michail L.Kotin, Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Anna Nieroda-Kowal, Ewa Pajewska, Roman Sadziński, Witold Sadziński, Anna Sulikowska, Elżbieta Dziurewicz, Magdalena Lisiecka-Czop, Joanna Szczęk, Katarzyna Sztandarska, Emil D.Lesner, Renata Nadobnik, Magda Adamska, Piotr Sulikowski, Marian Szczodrowski, Winfried Ulrich, Magdalena Zyga, Izabela Prokop, Józef Wiktorowicz, Zofia Bilut-Homplewicz, Katarzyna Grzywka-Kolago, Andrzej Sulikowski]. - Hamburg : Dr. Kovač, 2019 2019
Rozdział: Zwrot augustyński w twórczości Andrzeja Kijowskiego / Andrzej Sulikowski. - // W: W kręgu tematów i form literackich : szkice o twórczości Andrzeja Kijowskiego / pod redakcją Wiesławy Tomaszewskiej.. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015 2015
Artykuł: Zwrot opłaty reprograficznej / Dorota Sokołowska. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. 2015, z. 4, s.47-62 2015
Książka: Zwrot polityczny '48 : między polską drogą a projektem uniwersalnym. [Cz. 1] / red. nauk. Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski, Tadeusz Krawczak.. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego : Archiwum Akt Nowych : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013 2013
Rozdział: Zwrot wypuścić - wypuszczać dżina z butelki i jego modyfikacje we współczesnej polszczyźnie / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. - // W: Dyskursy trzeciego tysiąclecia. 4 / pod redakcją Beaty Afeltowicz i Ewy Pajewskiej, ; [aut. : Beata Afeltowicz, Edyta Bocian, Aleksandra Chomová, Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Emilia Franek, Veronika Gondeková, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Monika Kasjanowicz-Szczepańska, Nataliá Kolenčíková, Iwona Kosek, Dorota Kozaryn, Lidia Lewicka, Jolanta Miturska-Bojanowska, Krzysztof Nerlicki, Pavol Odaloš, Monika Olkowska, Sebastian Osiński, Ewa Pajewska, Vladimír Patráš, Rafał Sidorowicz, Damian Syjczak ]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020 2020
Książka: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego / [red. A.Alińska]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2013 2013
Artykuł: Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego / Ewa Rogowska. // Ekonomiczne Problemy Usług. 2018, nr 4 (133) t. 1, s.273-286 DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-22 2018
Książka: Zwroty krytyczne : studia i szkice nie tylko o literaturze / Arleta Galant. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018 2018
Rozdział: Zwroty niedookreślone (nieostre) w tekście aktu prawnego na przykładzie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza wybranych zagadnień / Wojciech Bożek. - // W: Dyscyplina finansów publicznych : aktualne problemy w systemie odpowiedzialności / redakcja naukowa Joanna M. Salachna, Klaudia Stelmaszczyk, Arkadiusz Babczuk... - Stan prawny na 1 maja 2020 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze specustawy o COVID-19 oraz wprowadzonych do niej nowelizacji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020 2020
Artykuł: Zwroty niedookreślone charakteryzujące stan zdrowia psychicznego oskarżonego a możliwość zastosowania obrony obligatoryjnej / Małgorzata Żbikowska. // Acta Iuris Stetinensis. 2018, nr 1 (21), s.275-297 DOI: 10.18276/ais.2018.21-13 2018
Rozdział: Zwyczaj międzynarodowy a Konstytucja RP z 1997 r / Izabela Gawłowicz, Piotr Łaski. - // W: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod redakcją Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2013 2013
Rozdział: Zwyczaj polityczny / Maciej Drzonek. - // W: Encyklopedia politologii : Pojęcia, teorie i metody / pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego... - Wyd.2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016 2016
Artykuł: Zwyczaje pogrzebowe i usługi pogrzebowe polskiego Lwowa na przełomie XIX i XX w / Ryszard Tomczyk. // Historia Slavorum Occidentis. 2017, nr 4 (15), s.71-87 DOI: 10.15804/hso170404 2017
Rozdział: Zwyczajność w autobiografii akademickiej / Jerzy Madejski. - // W: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej.. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop, 2014 2014
Rozdział: Zygfryd / Tadeusz Ceynowa. - // W: Encyklopedia katolicka / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014 2014
Rozdział: Zygwin / Tadeusz Ceynowa. - // W: Encyklopedia katolicka / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014 2014
Artykuł: Zysk przedsiębiorstwa ważny, ale nie najważniejszy : społeczna odpowiedzialność biznesu / Hanna Soroka-Potrzebna. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016, nr 419, s.207-215 DOI: 10.15611/pn.2016.419.18 2016
Artykuł: Zyski zatrzymane a wynik lat ubiegłych - analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych / Waldemar Gos, Michał Hendyk, Stanisław Hońko. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017, nr 484, s.94-106 DOI: 10.15611/pn.2017.484.08 2017
Artykuł: Źródła archiwalne do dziejów Ziemi Drawskiej w Archiwum Państwowym w Szczecinie do 1945 roku / Radosław Gaziński. // Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie. 2015, t. 7, s.11-18 2015
Rozdział: Źródła audiowizualne w badaniach historyczno - edukacyjnych / Joanna Król. - // W: Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana : konsekwencje metodologiczne / red. Dariusza Kubinowskiego i Maksymiliana Chutorańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017 2017
Rozdział: Źródła brytyjskiego humoru w sitcomach "Peep Show" i "Miranda" / Justyna Bucknall-Hołyńska. - // W: Seriale w kontekście kulturowym : gatunki, konwergencja, recepcja / pod red. Anny Krawczyk-Łaskarzewskiej, Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, Piotra Przytuły.. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014 2014
Artykuł: Źródła do dziejów Ligi Narodowej. : [Recenzja pracy: Liga Narodowa (1893-1928) / wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Sikorski, Adam Wątor // 2015.Warszawa,] // Niepodległość i Pamięć. 2017, nr 4 (60), s.437-441 2017
Artykuł: Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku) / Radosław Gaziński. // Przegląd Zachodniopomorski. 2022, t. 37 (66), s.53-63 DOI: 10.18276/pz.2022.37-04 2022
Rozdział: Źródła do dziejów żeglugi i handlu morskiego w książęcych zespołach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie / Radosław Gaziński. - // W: Pomerania - Prussia - Polonia : rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65. urodzin / pod red. Rafał Kubicki ; [autorzy Rafał Kubicki, Aleksandra Girsztowt, Marek Golemski, Stanisław Rosik, Zofia Maciakowska, Aleksandra Girsztowt, Julia Możdżeń, Rafał Simiński, Klemens Bruski, Barbara Pospieszna, Sławomir Kościelak, Edmund Kizik, Radosław Gaziński, Barbara Klassa, Dariusz Makiłła, Tomasz Jasiński, Witold Świętosławski, Elżbieta Kowalczyk -Heyman, Seweryn Szczepański, Łukasz Szczepański, Marian Dygo, Waldemar Rozynkowski, Radosław Krajniak, Andrzej Radzimiński, Krzysztof Kwiatkowski, Marek Radoch, Roman Czaja, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Andrzej Gierszewski, ks. Andrzej Kopiczko, Alicja Dobrosielska, Stanisław Achremczyk, ks. Wojciech Zawadzki, Piotr Oliński, Wiesław Sieradzan, Paweł Kawiński, Agnieszka Teterycz -Puzio, Antoni Barciak, Jan Tyszkiewicz, Cezary Kuklo, Grzegorz Rostkowski].. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022 2022
Rozdział: Źródła dochodów i przychodów związków metropolitalnych / Małgorzata Ofiarska. - // W: Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / pod redakcją naukową Wiesławy Miemiec ; komitet redakcyjny Wiesława Miemiec, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Przemysław Pest.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2017 2017
Artykuł: Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. 2016, Vol. 50 Number 1, s.339-349 DOI: 10.17951/h.2016.50.1.339 2016
Rozdział: Źródła dotyczące zjawisk demograficznych w Archiwum Książąt Szczecińskich / Radosław Gaziński. - // W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / pod red. Piotr Łozowski, Radosław Poniat ; [autorzy Sławomir Augusiewicz, Marian Chachaj, Jolanta A. Daszyńska, Jakub Grodzki, Katarzyna Justyniarska-Chojak, Małgorzata Karpińska, Michał Kopczyński, Andrzej Korytko, Rafał Kosiński, Hanna Kurowska, Artur Markowski, Mirosław Nagielski, Barbara Obtułowicz, Bartosz Ogórek, Jacek Pielas, Jan Snopko, Robert Suski, Agnieszka Szudarek, Łukasz Baranowski, Antoni Barciak, Dariusz K. Chojecki, Jakub Dobrzyński, Antoinette Fauve-Chamoux, Radosław Gaziński, Henryk Gmiterek, Tomasz Jaworski, Jarosław Kita, Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga, Marzena Liedke, Robert Litwiński, Piotr Łozowski, Irena Makarczyk, Piotr Miodunka, Tomasz Mojsik, Zdzisław Noga, Bożena Popiołek, Piotr Rachwał, Dariusz Rolnik, Jurgen Schlumbohm, Mikołaj Szołtysek, Alice Velková, Ludmiła Fialová, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Jerzy Autuchiewicz, Witold Bobryk, Andrzej Bonusiak, Piotr Chomik, Wiesław Dłogokęcki, Dariusz Dolański, Paweł Grata, Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Jadwiga Hoff, Wojciech Iwańczak, Grzegorz Jawor, Tomasz Kempa, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Ewelina Maria Kostrzewska, Waldemar Kowalski, Monika Kozłowska-Szyc, Jakub Kozłowski, Maciej Kwiatkowski, Janusz Łosowski, Janusz Małłek, Bernadetta Manyś, Marcin Markiewicz, Dariusz Nawrot, Anna Obara-Pawłowska, Artur Pasko, Tadeusz Srogosz, Ryszard Szczygieł, Jacek Szpak, Jan Tęgowski, Daniel Tollet, Henryk Wąsowicz, Dorota Wereda, Jacek Wijaczka, Edward Włodarczyk, Beata Wojciechowska, Wojciech Wrzosek, Grzegorz Zackiewicz].. - Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022 2022
Rozdział: Źródła działalności innowacyjnej w regionie mazowieckim w latach 2008-10 : modelowanie probitowe / Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz. - // W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju / red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski.. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2013 2013
Artykuł: Źródła finansowania dywidendy na przykładzie firm należących do WIGdiv / Piotr Waśniewski. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2013, nr 61 T.1, s.111-121 2013
Rozdział: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz. - // W: Zarządzanie, ekonomia i finanse wobec wyzwań zinformatyzowanego świata / redakcja Zygmunt Drążek, Tomasz M.Komorowski, ; [aut. : Mirela Romanowska, Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Nikolina Baran, Ewa Bijak, Andrzej Bździuch, Patrycja Dobrska, Daniel Dudas, Michał Horodeczny, Sara Pilecka, Karolina Pytel, Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Wojarnik, Henryk Marjak, Piotr Ogonowski, Zygmunt Drążek, Magdalena Kotnis, Marcin W. Mastalerz, Zbigniew Frąckiewicz, Piotr Niemcewicz, Witold Bartkiewicz, Bożena E. Matusiak, Jolanta Sala, Halina Tańska, Katarzyna Lange-Sadzińska, Jarosław Zajdel]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020 2020
Rozdział: Źródła finansowania ochrony środowiska a finansowanie inwestycji w obszarze gospodarowania odpadami / Agnieszka Kwarcińska, Krzysztof Małachowski. - // W: Prawne, organizacyjne i finansowe aspekty gospodarowania odpadami w gminie / redakcja naukowa Krzysztof Małachowski ; [autorzy Beata Meyer, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Krzysztof Małachowski, Dorota Ambrożuk, Przemysław Łagodzki, Joanna Jarosz, Agnieszka Kwarcińska, Jolanta Kamińska-Borak]. - Szczecin : Soft Vision, 2019 2019
Artykuł: Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce / Lidia Kłos. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2015, nr 395, s.129-138 DOI: 10.15611/pn.2015.395.12 2015
Artykuł: Źródła finansowania projektów a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie podlaskim / Katarzyna Szopik-Depczyńska. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2015, nr 74 T.2, s.175-182 DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-16 2015
Artykuł: Źródła finansowania projektów w procesie kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych na Pomorzu Zachodnim / Katarzyna Szopik-Depczyńska. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2014, nr 66, s.489-496 2014
Artykuł: Źródła finansowania uczelni w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju / Stanisław Hońko. // Handel Wewnętrzny. 2013, nr 6 listopad-grudzień t.2, s.144-156 2013
Artykuł: Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce : przegląd stosowanych rozwiązań / Anna Barczak, Ewa Kowalewska. // Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 2014, nr 1, s.37-58 DOI: 10.12775/PBPS.2014.003 2014