Publikacje

Filtry

Wyczyść
Publikacja (30301 do 30350 z 30377) Rok wydania
Artykuł: Źródła i formy kontaktów z bliskimi mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności / Aneta Jarzębińska, Rafał Iwański, Magdalena Leszko. // Kultura-Społeczeństwo-Edukacja. 2021, nr 2, s.203-216 2021
Rozdział: Źródła i konsekwencje uproszczeń badania w działaniu : o pułapkach ontologicznych, epistemologicznych i etycznych / Maria Czerepaniak-Walczak. - // W: Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją : jak sobie z nimi radzić? / pod redakcją Marii Dudzikowej i Stanisława Juszczyka.. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017 2017
Artykuł: Źródła i rodzaje ryzyka w sektorze finansów publicznych / Ewelina Młodzik. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2015, nr 403, s.163-171 DOI: 10.15611/pn.2015.403.15 2015
Artykuł: Źródła informacji a działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach sektora transportowego w Polsce Wschodniej / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Sylwia Konecka, Maciej Stajniak. // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2016, nr 11, s.168-172 2016
Artykuł: Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski Wschodniej / Katarzyna Szopik-Depczyńska. // Ekonomiczne Problemy Usług. 2015, nr 116, s.567-574 2015
Artykuł: Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora B+R w województwie dolnośląskim w latach 2010-2012 / Katarzyna Szopik-Depczyńska. // Handel Wewnętrzny. 2014, listopad-grudzień nr 6, s.131-139 2014
Książka: Źródła informacji o popełnionym przestępstwie / Marta Roksana Jasińska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Artykuł: Źródła łask Boskich nieprzebrane : Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia / ks. Andrzej Józef Delerdt ; redakcja wydawnicza Agnieszka Borysowska, Tadeusz Ceynowa ; [recenzja Grzegorz Wejman]. // Rocznik Skrzatuski. 2018, t. 6, s.241-243 2018
Artykuł: Źródła pochodzenia pieniężnych przepływów operacyjnych w polskich spółkach giełdowych / Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 2017, nr 4, s.69-76 2017
Rozdział: Źródła prawa a dobre obyczaje w prawie gospodarczym / Małgorzata W. Greβler. - // W: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod redakcją Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2013 2013
Rozdział: Źródła prawa dochodów podatkowych gminy a zakres jej władztwa podatkowego / Katarzyna Święch-Kujawska. - // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018 2018
Rozdział: Źródła prawa kształtujące gwarancje materialnoprawne i procesowe praw pacjenta w polskim systemie prawnym / Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich. - // W: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod redakcją Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2013 2013
Rozdział: Źródła prawa Unii Europejskiej i ich wpływ na ograniczenie suwerenności państwa w kontekście orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN : wybrane zagadnienia / Marcin Przybysz. - // W: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod redakcją Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2013 2013
Książka: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod redakcją Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2013 2013
Książka: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018 2018
Rozdział: Źródła przewagi konkurencyjnej zielonego łańcucha dostaw : analiza kluczowych czynników / Blanka Tundys. - // W: Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku : w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej / redakcja naukowa Krzysztof Rutkowski.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2016 2016
Artykuł: Źródła transferu technologii w polskich przedsiębiorstwach / Roman Tylżanowski. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2014, nr 38 t. 1, s.229-238 2014
Artykuł: Źródła utrzymania studentów a ich postawy przedsiębiorcze / Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior, Marta Łakomy-Zinowik, Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek, Małgorzata Zakrzewska. // Marketing i Rynek. 2015, r. 22 nr 5, s.723-741 2015
Artykuł: Źródła wartości dla klienta na rynku radiofonii publicznej / Edyta Rudawska, Adam Rudawski. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016, nr 458, s.88-100 DOI: 10.15611/pn.2016.458.08 2016
Artykuł: Źródła wiedzy heraldycznej Ludwiga Wilhelma Brüggemanna : herby miejskie w Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogtums Vor- und Hinter-Pommern / Agnieszka Gut. // Przegląd Zachodniopomorski. 2018, z. 1, s.79-98 DOI: 10.18276/pz.2018.1-03 2018
Artykuł: Źródła wiedzy warunkującej innowacyjne działania przedsiębiorcze : konserwacje dla sterowania kierunkami rozwoju systemów gospodarczych / Katarzyna Łobacz. // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2015, z. 1 (41), s.412-431 2015
Artykuł: Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach na Pomorzu Zachodnim / Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska. // Ekonomiczne Problemy Usług. 2014, nr 111, s.297-309 2014
Książka: Źródło łask Boskich nieprzebrane : Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i jej historia / Ks. Andrzej Józef Delerdt ; red. wydaw. Agnieszka Borysowska, Tadeusz Ceynowa. - Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2017 2017
Rozdział: Żaba i Mgła - językowy wizerunek Jadwigi Janczewskiej na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza (cechy fizyczne) / Leonarda Mariak. - // W: Odkrywanie słowa - historia i współczesność / pod red. Urszuli Sokólskiej.. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015 2015
Rozdział: Żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji : uwagi na tle art. 16 ustawy o własności lokali / Katarzyna Malinowska-Woźniak. - // W: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi : księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej / redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska. - Sopot : Currenda, 2016 2016
Rozdział: Żądze ciała i ich poskramianie w czeskiej prozie parenetycznej XVI i XVII wieku / Klaudia Koczur-Lejk. - // W: Rozkosz w kulturze / red. Łukasz Wróblewski, Aleksandra Giza.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 2016
Rozdział: Żebro z mojego żebra / Eliasz Rajzman; przekład Piotr Michałowski. - // W: Mech płonący : wiersze / Eliasz Rajzman.. - Szczecin : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, 2015 2015
Artykuł: Żeby Bóg nie odszedł wraz z dzieciństwem / Andrzej Draguła. // Życie Duchowe. 2018, nr 95, s.39-46 2018
Książka: Żegluga śródlądowa : Wisła / red. Agnieszka Chilmon ; autorzy tekstów: Maciej H. Grabowski [i in.].. - Warszawa] : Global Compact Poland, 2015 2015
Książka: Żegluga śródlądowa - Odra 2016 : w ramach programu Żegluga Śródlądowa 2015-2020 - Warszawa : Global Compact Poland, 2016 2016
Książka: Żelazny krok potężnych, zdyscyplinowanych szeregów : oblicze ideowo-polityczne środowiska "Zaczynu" (1936-1939) : studium z dziejów myśli politycznej piłsudczyków / Tomasz Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2014 2014
Artykuł: Żelbetowa flota III Rzeszy na Pomorzu Zachodnim : historia i współczesność / Piotr Maliński. // Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Szczecińskiego. 2019, nr 1-3 (314-316), s.70-72 2019
Rozdział: Żeromski reportażysta / Joanna Popławska. - // W: Przerabianie Żeromskiego / red. Tatiana Czerska. - Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 2016
Rozdział: Żeromski w kadrach komiksowych / Krzysztof Lichtblau. - // W: Przerabianie Żeromskiego / red. Tatiana Czerska. - Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 2016
Artykuł: Żerowanie na resztkach. : [Recenzja pracy: Pięćdziesiątka / Inga Iwasiów // 2016.] // Nowa Dekada Krakowska : dwumiesięcznik kulturalny. 2016, nr 1/2, s.136-138 2016
Artykuł: Żołnierz wobec wojny : refleksje nad etosem najemników okresu wojny trzydziestoletniej / Kamil Kaniuka. // Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy.. 2014, nr 6, s.35-42 2014
Rozdział: Żołnierze na froncie kultury : o polsko-brytyjskich przypadkach w czasie II wojny światowej / Joanna Witkowska. - // W: Homo communicans : człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej. 5 / pod red. Barbary Rodziewicz, Krystyny Janaszek i Romana Gawarkiewicza ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2015 2015
Książka: Żołnierze z Pomorza Zachodniego w Afganistanie : wspomnienia, relacje, refleksje / red. Grzegorz Ciechanowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2015 2015
Książka: Żołnierze z Pomorza Zachodniego w komisjach rozjemczych i operacjach pokojowych ONZ : wspomnienia, relacje, refleksje / red. nauk. Grzegorz Ciechanowski. - Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 2013
Książka: Żołnierze z Pomorza Zachodniego w rejonie Zatoki Perskiej / [red.] Grzegorz Ciechanowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", 2014 2014
Rozdział: Życie "miedzą w śmierć worane" : ekspresyjny wymiar choroby w liryce Ludwika Marii Staffa / Monika Sieradzka. - // W: Emocje, literatura, medycyna / pod redakcją Diany Saniewskiej.. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop, 2015 2015
Książka: Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918 : rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów / pod redakcją Waldemara Łazugi i Damiana Szymczaka.. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2015 2015
Rozdział: Życie gospodarcze / Edward Włodarczyk. - // W: Dzieje Szczecina. T. 3, 1806-1945 / pod red. Bogdana Wachowiaka. - Szczecin : Wydawnictwo "13 Muz", 1994 1994
Rozdział: Życie gospodarcze mieszkańców Sowna w XX wieku / Agnieszka Gut, Paweł Petrusiewicz. - // W: Z dziejów Sowna w XX wieku / pod red. Agnieszki Gut i Moniki Ogiewy-Sejnoty. - Szczecin, Stargard : Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2014 2014
Rozdział: Życie kobiet wschodniego i południowego pogranicza w XVI-XVII wieku : przyczynek do badań nad dziejami kobiety staropolskiej na ziemiach objętych zagrożeniem / Renata Gałaj-Dempniak. - // W: Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Pudłocki, Katarzyna Sierakowska.. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013 2013
Książka: Życie na przekór : młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) : nowe tropy i pytania badawcze / red. Bartłomiej Noszczak.. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016 2016
Książka: Życie na skraju : marginesy społeczne wielkiego miasta / red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski. - Bielefeld : Societas Pars Mundi, 2014 2014
Rozdział: Życie na ziemi w kontekście kosmohydrosfery : woda w kosmosie, na ziemi i w żywych organizmach / Wiesław Dyk. - // W: Sozjologia Systemowa : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym / pod red. Wiesława Dyka, Wiesława Skrzypczaka, Tadeusza Dyka.. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016 2016
Rozdział: Życie polityczne Gryfic po roku 1945 / Radosław Ptaszyński. - // W: Gryfice : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Białeckiego.. - Szczecin ; Gryfice : Uniwersytet Szczeciński : Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego "Dokument" ; Urząd Miasta, 2013 2013
Książka: Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE / redaktor Michał Romanowski ; autorzy: Ewa Bagińska, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Maciej Kaliński, Zbigniew Kuniewicz, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Pisuliński, Michał Romanowski.. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017 2017